SZKOLENIA

Uczestnicy naszych szkoleń chwalą nas za rzetelność, profesjonalizm, wysoki poziom nauki oraz pełne zaangażowanie skipperów. Nie odkładaj decyzji, zamów szkolenie

ZOBACZ
REJSY

Załoga jachtu to ludzie świetnie przygotowani
i doświadczeni w tego typu przedsięwzięciach. Zapewniają zawsze świetną zabawę podczas każdego rejsu na który się wybierzecie.

ZOBACZ
CZARTERY

Czarterować jacht można nawet nie posiadając do tego uprawnień. Mamy wśród nas doświadczonych skipperów, którzy poprowadzą jacht i zapewnią opiekę.

ZOBACZ

Informacja dla osoby zawierającej umowę czarteru z Master Yachting Piotr Stańczak z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12/3, 00-490 Warszawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Master Yachting Piotr Stańczak z siedzibą: przy ul. Wiejskej 12/3, 00-490 Warszawa, zwanej dalej „Master Yachting Piotr Stańczak”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie: drogą e-mailową pod adresem: piotr@masteryachting.pl lub pocztą, na adres: Wiejska 12/3, 00 490 Warszawa.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. nr 133, poz.883 z póź. zm.).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy czarteru. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy czarteru przez Master Yachting Piotr Stańczak.

 

 1. Dane osobowe uczestnik czarteru przekazuje Master Yachting Piotr Stańczak w tabeli listy załogi, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy czarteru. Osoba samodzielnie prowadząca jacht przekazuje dodatkowo skan (kopię) dokumentu uprawniającego do prowadzenia jachtu: drogą e-mailową pod adresem: info@masteryachting.pl lub pocztą, na adres: ul. Wiejska 12/3 00 490 Warszawa. Osoba która chce potwierdzić nabyte uprawnienia żeglarskie przekazuje swoje zdjęcie, w celu wystawienia właściwego dokumentu.

 

 1. Przesłanie do Master Yachting Piotr Stańczak tabeli listy załogi oraz skanu (kopii) dokumentu uprawniającego do prowadzenia jachtu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie oraz przekazanie w celu realizacji umowy czarteru przez Master Yachting Piotr Stańczak. W przypadku danych osobowych dziecka zgodę wyraża osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę.

 

 1. Dane osobowe przekazuje się do, rezydującego w państwie Unii Europejskiej, armatora, właściwego dla zawartej umowy czarteru.

 

 1. Dane osobowe można przekazać innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązku ich przekazania, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności do kapitanatu portu, służb ratunkowych, policji.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Master Yachting Piotr Stańczak, dla celów księgowych, przez okres wymagany przepisami prawa.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 1. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.